۱۳۹۱ بهمن ۸, یکشنبه

ابن سینا و زنان

ابن سینا زندگی نا آرام و کوتاهی داشت؛ با این زندگی نا آرام و کوتاه، بهره اش را از زندگی، هم در تفکر و آفرینش، و هم در عیش، گرفت.
زن در نظر ابن سینا عنصر اجتماع نه بلکه خدمه ی مرد در نظر گرفته شده است؛ کسی که وضع خانه ی مرد را مرتب کند؛ بنابر این، زن باید دارای این صفات باشد:
عاقل، دیندار، باحیا، زیرک، مهربان، زایا، کوتاه زبان، فرمانبردار شوی و عفیف.
و، مرد تعهد به زن خود داشته با...شد؛ زن اش را گرامی بدارد؛ به زن اش دروغ نگوید؛ برای این که مرد هیبت اش را در برابر زن اش از دست ندهد.
------------
اما، ابن سینا، ازدواج نکرد و زن نگرفت تا برای ابن سینا بزاید، و...؛ معلوم نیست که چرا ابن سینا ازدواج نکرد؛ شاید به دلیل زندگی نا آرام و مشاغله ی زیاد یاهم! اما در روایت ها آمده است که ابن سینا مزدوج ها می کرد با کنیزکان بی عقد و نکاح؛ و مردی بود که خیلی فریفته و آغشته ی زنان بود.
همه ی مردان نسبت به زنان باور و کردار متفاوت دارند؛ باور شان طوری است و کردار شان طور دیگر؛ باور و کردار شان استوار بر منفعت مردانه ی شان است.
باور مرده ها در باره ی زنی یا زنانی که در نکاح شان است همان باوری است که ابن اسینا در باره ی زن ارایه کرده است؛ اما کردار مردان در باره ی زنانی که متعلق به خود مرد نیست طور دیگر است یعنی لازم نیست، آن صفات را داشته باشند.
کلن، نظر و کردار مردان در باره ی زنان خطرناک است؛ چون موضوع بیش از هر امری موضوع قدرت و حق مالکیت داشتن مردانه است که بایستی حفظ شود؛... .
ابن سینا، آدم بزرگ و شریف بوده است؛ ابن سینا هم یک آدم- مرد، بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر